تبلیغات
نماز ارتباط بامحبوب - دعاهاى روایت شده در پى نماز
نماز ارتباط بامحبوب
نماز زینت مومن است
1ـ امام جواد علیه السّلام :
هرگاه پیامبر صلّى الله علیه و آله از نمازش فارغ مى شد مى گفت: خدایا، آنچه را كرده و مى كنم، نهان و آشكار كرده ام، اسراف بر خود را و آنچه را كه تو بهتر از من مى دانى، بر من بیامرز. خدایا تو پیش از همه و پس از همه هستى، جز تو خدایى نیست . به داناییت بر نهان و به تواناییت بر همه خلقت سوگند، تا آنگاه كه زندگى را برایم بهتر مى دانى، مرا زنده نگاه دار و آنگاه كه مرگ را برایم بهتر مى دانى، مرا بمیران . خدایا ، همانا من بیم از تو را در نهان و آشكار ، سخن حق را در خشم و خشنودى و میانه روى را در تنگدستى و توانگرى، از تو مى خواهم. نعمتى تمام ناشدنى و روشنى چشمى ناگسستنى را از تو مى خواهم . خشنودى به حكم تو، مرگى مبارك پس از زندگى و زندگانى آرام پس از مرگ، لذت نگاه به تو و شوق دیدارت و ملاقات تو بى رنجى گزنده و فتنه اى گمراه كننده را، از تو مى خواهم. خدایا ، ما را به زینت ایمان، مزیّن كن و راهنما و رهیافته قرار ده. خدایا ، ما را در میان آنان كه ره نمودى، ره بنما . خدایا ، همانا من اراده قوى بر یافتن راه راست و و پایدارى در كار و استوارى در راه حق را از تو مى خواهم. سپاسگزارى نعمتت را، سلامتى كامل و اداى حقت را مى خواهم. اى پروردگار من ، دلى پیراسته و زبانى راستگو از تو مى خواهم. از آنچه كه مى دانى آمرزش مى طلبم و نیكوترین آنچه كه مى دانى از تو مى خواهم و از بدى آنچه مى دانى به تو پناه مى برم ، كه تو مى دانى و ما نمى دانیم و تو به نهانها بسیار دانایى[1].2 ـ ابو ایّوب انصارى:
در پشت سر پیامبرتان صلّى الله علیه و آله نماز نگزاردم ، جز اینكه هرگاه نمازش را به پایان مى برد ، مى شنیدم كه مى گوید: خدایا همه خطاها و گناهانم را بیامرز، خدایا نعمتت را بر من ارزانى دار، مرا زنده بدار و روزیم ده و به كارها و خویهاى شایسته رهنمونم كن كه جز تو به شایسته هاى آن دو (كارها و خویها) ره نمى نماید و جز تو از زشتهاى آن دو ، باز نمى دارد.


3 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله ـ به علىّ علیه السّلام ـ :
هرگاه خواستى هر چه را مى شنوى و مى خوانى به یاد بسپارى، این دعا را در پى هر نماز بخوان : پاك و منزّه است آن كه به مردمان مملكتش تجاوز نمى كند. پاك و منزه است آن كه ساكنان زمین را كیفرهاى گونه گون نمى دهد، پاك و منزه است آن مهربان و بخششگر. خدایا ، در دل من نور و بینش و فهم و دانایى قرار ده، كه تو بر هر كار توانایى.


4 ـ اصبغ از امام علىّ علیه السّلام :
هر كس دوست دارد از دنیا برود در حالى كه از گناهانش پاك شده آنگونه كه زر ناب از تیرگیها پاك مى گردد و هیچكس چیزى به ستم برده را از او مطالبه نكند، در پى هر یك از نمازهاى پنجگانه، تبار نامه خداوند ، قل هو الله احد ، را دوازده مرتبه بخواند . سپس دستانش را بگشاید و بگوید: خدایا به نام پنهان ، پوشیده، پاك، پاكیزه و خجسته ات از تو مى خواهم . به نام بزرگ و چیرگى همیشگیت از تو مى خواهم . اى بخشنده عطاها، اى آزاد كننده اسیران، اى رهایى دهنده مردم از آتش، بر محمّد و خاندان او درود فرست ، از آتش رهاییم ده، آسوده از دنیا ببر و به سلامت وارد بهشت گردان . آغاز دعایم را رستگارى، میان آن را كامیابى و پایان آن را نیكویى قرار ده ، كه تنها تو به نهانها بسیار دانایى. سپس فرمود: این از امور نهانى است كه پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله به من آموخت و فرمان داد آن را به حسن و حسین نیز بیاموزم.


5 ـ امام صادق علیه السّلام :
پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله روزى به اصحابش فرمود: آیا اگر هر چه لباس وظرف دارید گردآورید وروى هم بنهید، فكر مى كنید به آسمان برسد؟ گفتند: نه اى پیامبر خدا، فرمود: آیا شما را به چیزى راهنمایى نكنم كه ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟ گفتند: چرا، اى پیامبر خدا. فرمود: هر یك از شما كه از نماز واجبش فارغ شد ، سى بار بگوید: «و خدا پاك و منزّه است، سپاس براى خداست و جز خداوند، هیچ خدایى نیست و خدا بزرگتر است». همانا ریشه این ها در زمین و شاخه آن ها در آسمان است. آن ها خرابى، آتش، غرق شدن، در چاه افتادن، خوراك درنده شدن، مرگ بد و بلاى آسمانى را كه در آن روز بر بنده فرود مى آید ، دفع مى كنند و آن ها ماندگارند.


6 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
در پى هر نماز مى گویى: خدایا از نزد خود مرا ره بنما و از فضل و بخششت بر من فرو ریز و از رحمتت بر من بگستر و از بركتهایت ، بر من فرو فرست.
7 ـ امام علىّ علیه السّلام ـ از دعاى ایشان پس از نماز واجب ـ :
خدایا ، براى تو نماز گزاردم و حال آنكه مى دانى در نمازم، نقص و شتاب و فراموشى و غفلت و كسالت و سستى و از یاد بردن و ریا و خودنمایى و شك و دورى و گمان و عُجب و اندیشه كردن و فروگذاشتن از كمال واجبت ، مى باشد. اى خداى من ، از تو مى خواهم بر پیامبر و خاندانش درود فرستى و نقص نمازم را به تمام ، و شتابم را در آن به تأمل و استوارى و فراموشى ام را به بیدارى و غفلتم را به مواظبت و كسالتم را به نشاط و سستى ام را به پایدارى و از یاد بردنم را به یادداشتن و دورى ام را به كشش و ارتباط و ریایم را به اخلاص و خودنمایى ام را به پوشاندن و شكّم را به یقین و گمانم را به حجّت و اندیشه ام را به فروتنى و تحیّر و فروماندنم را به فرمانبردارى ، تبدیل فرمایى .همانا براى تو نماز گزاردم و به تو روى كردم و به تو ایمان آوردم و تو را قصد كردم . پس در نماز و دعایم ، رحمت و بركت قرار ده كه زشتیهایم را بپوشاند و جایگاهم را گرامى دارد و رویم را سفید گرداند و عملم را پاكیزه كند و بار گناهم را سبك گرداند. خدایا ، با آن، سنگینى ام را سبك گردان و آنچه را نزد توست بهتر از آنچه از من مى بُرى ، قرار ده.
سپاس خداوندى كه واجبى را از من ادا كرد كه از نمازهاى واجب و نوشته شده بر مؤمنان بود . اى خداوند، اى بخشنده ترین بخشندگان.
8 ـ هر كس مى خواهد پیمانه اش را تمام گیرند، پس در پى هر نماز بگوید: پاك ومنزّه است پروردگارت، پروردگار عزّت، از آنچه مى گویند وسلام بر پیامبران و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.


9 ـ امام باقر علیه السّلام :
كمترین چیزى كه از دعا ، پس از (نماز) واجب كفایت مى كند ، این است كه بگویى: خدایا ، همانا من هر نیكى را كه به آن آگاهى دارى، از تو مى خواهم و از هر بدى كه به آن دانایى، به تو پناه مى برم. خدایا، همانا من آسایش در همه كارهایم را از تو مى خواهم و از رسوایى دنیا و عذاب آخرت به تو پناه مى برم[2].


10 ـ امام صادق علیه السّلام :
هر كس در پى نماز واجب بگوید: «خود و خانواده و فرزندانم و هر كس كه نگهداریش با من است را ، به خداى بزرگ و شكوهمند مى سپارم و به خدایى كه همه چیز در برابر بزرگى اش وحشت زده و ترسان و خوار است، خود و خانواده، دارایى، فرزندان و هر كس را كه نگهداریش با من است مى سپارم». در میان بالى از بالهاى جبرییل در بر گرفته وخود و خانواده و داراییش حفظ مى شود.
11 ـ دعایى است كه در پى هر نماز خوانده مى شود، پس اگر بیمارى و رنج و دردى دارى ، هرگاه نمازت را به پایان بردى ، هفت بار با دست، سجده گاهت را مسح كن و این دعا را بخوان و دستت را بر جاى درد بكش و بگو: «اى كسى كه زمین را بر آب و هوا را با آسمان نگه داشت و براى خود زیباترین نامها را انتخاب كرد، بر محمّد و خاندانش درود فرست و براى من اینگونه و آنگونه كن و این و آن را روزیم ده و از فلان و بهمان سلامتى ام بخش.
12 ـ خطاب به كسى كه گفت: فدایت شوم، پیروان تو مى گویند: همانا ایمان دو گونه است: ماندگار و نماندنى . پس چیزى به من بیاموز كه اگر آن را بگویم، ایمانم كامل شود ، ـ فرمود : در پى هر نماز واجب بگو: خشنودم به اینكه، خداوند، پروردگارم؛ محمّد، پیامبر؛ اسلام ، دین؛ قرآن، كتاب؛ كعبه ، قبله و علىّ ولىّ وامامم باشد. و به امامت حسن و حسین وامامان (صلوات الله علیهم) خشنودم . پس آنان را نیز از من خشنود كن كه تو بر هر كار توانایى.


13 ـ علىّ بن مهزیار:
محمّد بن ابراهیم به ابوالحسن علیه السّلام [3] نوشت: اى سرور من ، اگر صلاح مى بینى، دعایى به من بیاموز كه اگر در پى نمازهایم بخوانم خداوند براى من نیكى دنیا و آخرت را گرد آورد. پس امام علیه السّلام نوشت: مى گویى: از بدى دنیا و آخرت و بدى همه دردها، به روى كریمانه ات و عزت زوال ناپذیرت ، پناه مى برم .
________________________________________
(1) در نقل سنن ابى داود و سنن كبرى، تنها تا «جز تو خدایى نیست» آمده است.
(2) الفقیه، و مكارم الاخلاق، در آغاز حدیث، صلوات بر پیامبر و خاندانش را نیز دارند.
(3) به احتمال فراوان، منظور امام هادى علیه السّلام مى باشد.


منبع: موسسه جهانی سبطین(ع)

نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 5 دی 1393 06:24 ب.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
چهارشنبه 23 مهر 1393 06:15 ق.ظ
سلام
دو خدمت بزرگ به وبلاگ نویسای عزیز .حتما تا انتها بخونید

احتمالا تا الان برای شما هم پیش اومده كه تصویری رو آپلود كردین و از بعد مدتی دیدین كه اون عكس پریده و دیگه
در دسترس نیست.یا اینكه خیلی سخت در وبلاگتون لود میشه و سرعت وبلاگتون رو پایین آورده
از این به بعد میتونید با خیال راحت تصاویرتون رو در سایت زیر آپلود كنید و همیشه در اختیار داشته باشید
u4m.ir
در ضمن از این به بعد میتونید ابزار آپلود رو در وبلاگ خودتون داشته باشید یعنی برای آپلود عکس دیگه نیازی نیست
به سایت مراجعه کنید،کافیه از لینک زیر کد ابزار آپلود رو دریافت و در وبلاگتون قرار بدید،بعدش هم شما و
هم بازدیدکنندگان وبلاگتون میتونید بدون ورود به سایت، از طریق وبلاگتون عکس آپلود کنید
u4m.ir/tools.php
جهت معرفی این خدمات به دیگران لطفا با عنوان آپلود عکس لینک بفرمایید.موفق باشی دوست عزیز
چهارشنبه 23 مهر 1393 06:15 ق.ظ
سلام
دو خدمت بزرگ به وبلاگ نویسای عزیز .حتما تا انتها بخونید

احتمالا تا الان برای شما هم پیش اومده كه تصویری رو آپلود كردین و از بعد مدتی دیدین كه اون عكس پریده و دیگه
در دسترس نیست.یا اینكه خیلی سخت در وبلاگتون لود میشه و سرعت وبلاگتون رو پایین آورده
از این به بعد میتونید با خیال راحت تصاویرتون رو در سایت زیر آپلود كنید و همیشه در اختیار داشته باشید
u4m.ir
در ضمن از این به بعد میتونید ابزار آپلود رو در وبلاگ خودتون داشته باشید یعنی برای آپلود عکس دیگه نیازی نیست
به سایت مراجعه کنید،کافیه از لینک زیر کد ابزار آپلود رو دریافت و در وبلاگتون قرار بدید،بعدش هم شما و
هم بازدیدکنندگان وبلاگتون میتونید بدون ورود به سایت، از طریق وبلاگتون عکس آپلود کنید
u4m.ir/tools.php
جهت معرفی این خدمات به دیگران لطفا با عنوان آپلود عکس لینک بفرمایید.موفق باشی دوست عزیز
یکشنبه 13 مهر 1393 08:33 ب.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
سه شنبه 1 مهر 1393 12:42 ب.ظ
سلام دوست گلم
از اینکه وبلاگت رو دیدم خیلی خوشحالم
واقعا خسته نباشی
راستش حدود یک ماه هست که یک برنامه رایگان ساختم
اما تا الان فقط چند نفر دارن ازش استفاده میکنن :((
اسم نرم افزارم پیج رنک 8 هست که هر مطلب جدید را با عکس نشون میده مثل:
بازی
عکس
فیلم
آهنگ
و...
ظاهر برنامه مثل ویندوز 8 ساخته شده که اگر ببینی میپسندی که شک ندارم
توی ایران مثل این ساخته نشده
تو بیا و برنامه رو ببین
اگر نپسندیدی اسممو عوض میکنم :D
این هم آدرس پیشنمایش و دانلودش
http://pr8.ir/prog/
اگر مشکلی نیس به دوستات هم بگو دانلود کنن
خودت فکر کن ببین چند ماه واسه یک چیزی وقت بزاری اونوقت کسی دانلود نکنه :((
امیدوارم هرگز این اتفاق برات نیوفته
نظرت برام خیلی مهمه
راستی از این سایت برا آپلود عکس و فایل هات استفاده کن که خیلی سرعتش بالاست و نامحدوده:
http://up.pr8.ir/
اگر ابزار و کد جاوا برای وبلاگت خواستی به سایت زیر برو رایگان استفاده کن:
http://pr8.ir/
این ای دی یاهو من:
pr80351@yahoo.com
باز هم بهت سر میزنم
فعلا
دوشنبه 24 شهریور 1393 02:37 ق.ظ
آیا می دانید با ثبت لینک و تبادل لینک در سایت های معتبر می توانید رنک و بازدید سایت یا وبلاگ خود را در گوگل افزایش دهید و وبلاگ نویسی با بازدید بالا را تجربه کنید و از همه مهم تر از کار خود لذت ببرید ؟ سایت www.best-links.ir یکی از سایت های بسیار معتبر تبادل لینک است که شما همین الان می توانید با یک کلیک با این سایت تبادل لینک رایگان کنید
www.best-links.ir
شنبه 1 شهریور 1393 10:13 ق.ظ
جذاب ترین فروشگاه اینترنتی

زیمابی - سایت انتخاب و خرید جدیدترین کالاهای دیجیتالی به همراه ارائه محتوای تخصصی بصورت ویدئویی و مرجع نقد و بررسی کامل کالا جهت خدمت رسانی به مشتریان اینترنتی

صفحه نخست : www.ZIMABI.com
شبکه ویدئوها : www.zimabi.com/videos
تبادل نظر کاربران : www.zimabi.com/blog
دانلود های رایگان : www.zimabi.com/download
خبرگزاری برندها و تکنولوژی : www.zimabi.com/news
جمعه 17 مرداد 1393 04:42 ب.ظ
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!

جمعه 17 مرداد 1393 02:00 ب.ظ
سلام عزیزم خوبی!! خسته نباشی :*
با وبلاگت حال کردم.ایول
چون دیدم برای وبلاگت خیلی زحمت میکشی اینو میگم
برو به این سایتی که ادرس گزاشتم
ازش لینک بگیر رایگانه
بازدیدت زیاد میشه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

با سلام
من در این وبلاگ سعی کردم مطالب مفید و کارامدی راجع به نماز بنویسم امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره .
منتظر نظرات خوبتون هستم.
مدیر وبلاگ : سیدمحسن چاوشی
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما راجع به مطالب وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :