تبلیغات
زیارت عاشورا نماز ارتباط بامحبوب - شرایط مكان نمازگزار

نماز ارتباط بامحبوب
 
نماز زینت مومن است

 

مكان نمازگزار چند شرط دارد: شرط اولآنكه مباح باشد.

٨٦٦ كسى كه در ملك غصبى نماز مى‏خواند، اگر چه روى فرش و تخت و مانند اینها باشد، نمازش باطل است. ولى نماز خواندن در زیر سقف غصبى و خیمه غصبى، مانعى ندارد.

٨٦٧ نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال دیگرى است بدون اجازه كسى كه منفعت ملك مال او مى‏باشد باطل است مثلا در خانه اجاره‏اى اگر صاحب خانه یا دیگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند نمازش باطل است و همچنین است اگر در ملكى كه دیگرى در آن حق دارد نماز بخواند مثلا اگر میت وصیت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى ثلث را جدا نكنند نمى‏شود در ملك او نماز خواند.

٨٦٨ كسى كه در مسجد نشسته، اگر دیگرى جاى او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگرى بخواند.

٨٦٩ اگر در جایى كه نمى‏داند غصبى است، نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا در جایى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده، نماز بخواند، و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است. مگر آنكه خودش غصب كرده باشد، كه در این صورت به احتیاط واجب، نمازش باطل است.


٨٧٠ اگر بداند جایى غصبى است ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است، و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل است.

٨٧١ كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حیوان سوارى یا زین آن غصبى باشد، نماز او باطل است و همچنین است اگر بخواهد سواره نماز مستحبى بخواند.

٨٧٢ كسى كه در ملكى با دیگرى شریك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شریكش نمى‏تواند در آن ملك تصرف كند، و نماز بخواند.

٨٧٣ اگر با عین پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است. و همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد كه از مالى كه خمس یا زكاتش را نداده بدهد.

٨٧٤ اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلبا راضى نیست نماز خواندن در ملك او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان یقین كند كه قلبا راضى است نماز صحیح است.

٨٧٥ تصرف در ملك میتى كه خمس یا زكات بدهكار است‏حرام و نماز در آن باطل است مگر آنكه بدهكارى او را بدهند یا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند.

٨٧٦ تصرف در ملك میتى كه به مردم بدهكار است‏حرام، و نماز در آن باطل است. ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن میت معمول است، اشكال ندارد. و نیز اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند كه بدهى را بدهند، تصرفى كه غیر فروختن و از بین بردن مال باشد، اشكال ندارد.

٨٧٧ اگر میت قرض نداشته باشد، ولى بعضى از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند، تصرف در ملك او حرام، و نماز در آن باطل است. ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن میت معمول است، اشكال ندارد.

٨٧٨ نماز خواندن در مسافر خانه و حمام و مانند اینها كه براى واردین آماده است اشكال ندارد و اگر وثوق پیدا نشود كه صاحبش راضى است مشكل است ولى در غیر این قبیل جاها، در صورتى مى‏شود نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد، یا حرفى بزند كه معلوم شود، براى نماز خواندن اذن داده است مثل اینكه به‏كسى اجازه دهد در ملك او بنشیند و بخوابد كه از اینها فهمیده مى‏شود براى نماز خواندن هم اذن داده است.

٨٧٩ در زمین بسیار وسیعى كه از ده دور و چراگاه حیوانات است، اگر چه صاحبانش راضى نباشند، نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشكال ندارد. و در زمینهاى زراعتى هم كه نزدیك ده است و دیوار ندارد، اگر چه در مالكین آنها صغیر و دیوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئى اشكال ندارد.ولى اگر یكى از صاحبانش ناراضى باشند، تصرف در آن حرام و نماز باطل است.

٨٨٠ شرط دوم: مكان نمازگزار باید بى‏حركت باشد، و اگر به واسطه تنگى وقت‏یا جهت دیگر ناچار باشد در جایى كه حركت دارد مانند اتومبیل و كشتى و ترن نماز بخواند، به قدرى كه ممكن است باید در حال حركت چیزى نخواند، و اگرآنها از قبله به طرف دیگر حركت كنند به طرف قبله برگردد.

٨٨١ نماز خواندن در اتومبیل و كشتى و ترن و مانند اینها، وقتى ایستاده‏اند،مانعى ندارد.

٨٨٢ روى خرمن گندم و جو و مانند اینها، كه نمى‏شود بى‏حركت ماند، نماز باطل است.

٨٨٣ در جایى كه به واسطه احتمال باد و باران و زیادى جمعیت و مانند اینها اطمینان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، اگر به امید تمام كردن شروع كند، اشكال ندارد. و اگر به مانعى برنخورد، نمازش صحیح است. و در جایى كه ماندن در آن نماز نخواند، ولى اگر خواند نماز باطل نیست. و همچنین روى چیزى كه ایستادن و نشستن روى آن حرام است، مثل فرشى كه اسم خدا بر آن نوشته شده، باید نماز نخواند، ولى اگر خواند، صحیح است.

شرط سوم: آنكه در جایى كه سقف آن كوتاه است و نمى‏تواند در آنجا راست بایستد، یا به اندازه‏اى كوچك است كه جاى ركوع و سجود ندارد، نماز نخواند. و اگر ناچار شود كه در چنین جایى نماز بخواند، باید به قدرى كه ممكن است قیام و ركوع و سجود را بجا آورد.

٨٨٤ انسان باید رعایت ادب را بكند، و جلوتر از قبر پیغمبر و امام علیه‏السلام نماز نخواند. چنانچه نماز خواندن بى‏احترامى باشد، حرام است‏ولى نماز باطل نیست.

٨٨٥ اگر در نمازى چیزى مانند دیوار بین او و قبر مطهر باشد كه بى‏احترامى نشود اشكال ندارد، ولى فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه‏اى كه روى آن افتاده،كافى نیست. 

شرط چهارم: آنكه مكان نمازگزار اگر نجس است به طورى تر نباشد كه رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد، ولى جایى كه پیشانى را بر آن مى‏گذارد اگر نجس باشد در صورتى كه خشك هم باشد، نماز باطل است، و احتیاط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلا نجس نباشد.

٨٨٦ بنابر احتیاط مستحب، باید زن عقب‏تر از مرد بایستد و جاى سجده او ازجاى ایستادن كمى عقب‏تر باشد.

٨٨٧ اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد، و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است كه نماز را دوباره بخوانند.

٨٨٨ اگر بین مرد و زن، دیوار یا پرده یا چیز دیگرى باشد، نمازشان صحیح است، و احتیاط مستحب هم در دوباره خواندن نیست.

شرط پنجم: آنكه جاى پیشانى نمازگزار از جاى زانوهاى او، بیش ازچهار انگشت بسته پست‏تر یا بلندتر نباشد، و احتیاط واجب آن است كه از سرانگشتان پا هم بیشتر از این پست و بلند تر نباشد.

٨٨٩ بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت، جایز نیست و احتیاط در نماز نخواندن در آنجا است. لیكن اگر خواند، نمازش باطل نیست.

٨٩٠ نماز خواندن در جایى كه تار و مانند آن استعمال مى‏كنند باطل نیست ولى گوش دادن به آنها حرام است.

٨٩١ در خانه كعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مكروه است ولى در حال ناچارى مانع ندارد.

٨٩٢ خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال ندارد. بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند.

مكان نماز گزار

جاهایى كه نماز خواندن در آنها مستحب است
٨٩٣ در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند. و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است، و بعد از آن مسجد پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم، و بعد مسجد كوفه، و بعد از آن مسجد بیت‏المقدس، و بعد از مسجد بیت‏المقدس مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محله، و بعد از مسجد محله مسجد بازار است.

٨٩٤ براى زنها نماز خواندن در خانه، بلكه در صندوقخانه و اطاق عقب بهتر است، ولى اگر بتوانند كاملا خود را از نامحرم حفظ كنند بهتر است در مسجد نماز بخوانند.

٨٩٥ نماز در حرم امامان علیهم‏السلام مستحب، بلكه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام برابر دویست هزار نماز است.

٨٩٦ زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى كه نمازگزار ندارد، مستحب است.و همسایه مسجد اگر عذرى نداشته باشد، مكروه است در غیر مسجد نماز بخواند.

٨٩٧ مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى‏شود، غذا نخورد و در كارها با او مشورت نكند، و همسایه او نشود، و از او زن نگیرد و به او زن ندهد.

 

جاهایى كه نماز خواندن در آنها مكروه است

٨٩٨ نماز خواندن در چند جا مكروه است و از آن جمله است: حمام، زمین نمكزار، مقابل انسان، مقابل درى كه باز است، در جاده و خیابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مى‏كنند زحمت نباشد. و چنانچه زحمت باشد حرام ولى نماز باطل نیست، مقابل آتش و چراغ، در آشپزخانه و هر كجا كه كوره آتش باشد،مقابل چاه و چاله‏اى كه محل بول باشد، روبروى عكس و مجسمه چیزى كه روح دارد،مگر آنكه روى آن پرده بكشند، در اطاقى كه جنب در آن باشد، در جایى كه عكس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روى قبر، بین دو قبر، در قبرستان.

٨٩٩ كسى كه در محل عبور مردم نماز مى‏خواند، یا كسى روبروى اوست، مستحب است جلوى خود چیزى بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانى هم باشد كافى است. 
 

احكام مسجد

٩٠٠ نجس كردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است. و هر كس بفهمد كه نجس شده است، باید فورا نجاست آن را برطرف كند. و احتیاط واجب آن است كه طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نكنند. و اگر نجس شود، نجاستش را برطرف نمایند، مگر آنكه واقف آن را جزو مسجد قرار نداده باشد.

٩٠١ اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا كمك لازم داشته باشد و پیدا نكند،تطهیر مسجد بر او واجب نیست. ولى اگر بى‏احترامى به مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب باید به كسى كه مى‏تواند تطهیر كند اطلاع دهد.

٩٠٢ اگر جایى از مسجد نجس شود كه تطهیر آن بدون كندن یا خراب كردن ممكن نیست، باید آنجا را بكنند، یا اگر خرابى زیاد لازم نمى‏آید، خراب نمایند. و هزینه پركردن چاله و تعمیر خرابى بر كسى است كه مسجد را نجس كرده است و بر اشخاصى كه براى تطهیر مسجد جایى از آن را كندند یا قسمتى از آن را خراب نمودند،پر كردن جایى كه كنده‏اند و ساختن جایى كه خراب كرده‏اند، واجب نیست. ولى اگر آن كس كه نجس كرده بكند یا خراب كند، در صورت امكان باید پر كند و تعمیر نماید.

٩٠٣ اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند كه دیگر به آن مسجد نگویند، باز هم بنابر احتیاط واجب، نجس كردن آن حرام و تطهیر آن واجب است.

٩٠٤ نجس كردن حرم امامان علیهم‏السلام، حرام است. و اگر یكى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بى‏احترامى باشد، تطهیر آن واجب است. بلكه احتیاط واجب آن است كه اگر بى‏احترامى هم نباشد، آن را تطهیر كنند.

٩٠٥ اگر حصیر مسجد نجس شود، بنابر احتیاط واجب باید آن را آب بكشند. ولى چنانچه به واسطه آب كشیدن خراب مى‏شود و بریدن جاى نجس بهتر است، باید آن را ببرند. و اگر كسى كه نجس كرده ببرد، باید خودش اصلاح كند.

٩٠٦ بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بى‏احترامى به مسجد باشد حرام است. و همچنین بردن چیزى كه نجس شده در صورتى كه بى‏احترامى به مسجد باشد حرام است.

٩٠٧ اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش كنند و سیاهى بكوبند و اسباب چاى در آن ببرند، در صورتى كه این كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشكال ندارد.

٩٠٨ بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند. و همچنین نباید صورت چیزهایى كه مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش كنند، و نقاشى چیزهایى كه روح ندارد مثل گل و بوته، مكروه است.

٩٠٩ اگر مسجد خراب هم شود، نمى‏توانند آن را بفروشند یا داخل ملك و جاده نمایند.

٩١٠ فروختن در و پنجره و چیزهایى دیگر مسجد حرام است، و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد كنند، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد باید در مسجد دیگر مصرف شود. ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم نخورد مى‏توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.

٩١١ ساختن مسجد و تعمیر مسجدى كه نزدیك به خرابى مى‏باشد مستحب است. و اگر مسجد طورى خراب شود كه تعمیر آن ممكن نباشد، مى‏توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند. بلكه مى‏توانند مسجدى را كه خراب نشده براى احتیاج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند.

٩١٢ تمیز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است. و كسى كه مى‏خواهد مسجد برود، مستحب است‏خود را خوشبو كند و لباس پاكیزه و قیمتى بپوشد و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد. و موقع داخل شدن به مسجد اول پاى راست و موقع بیرون آمدن اول پاى چپ را بگذارد. همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.

٩١٣ وقتى انسان وارد مسجد مى‏شود، مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگرى هم بخواند كافى است.

٩١٤ خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت كردن راجع به كارهاى دنیا و مشغول صنعت‏شدن و خواندن شعرى كه نصیحت و مانند آن نباشد، مكروه است. و نیز مكروه است آب دهان و بینى و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد، و گمشده‏اى را طلب كند و صداى خود را بلند كند، ولى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد.

٩١٥ راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مكروه است. و كسى كه پیاز و سیر و مانند اینها خورده كه بوى دهانش مردم را اذیت میكند، مكروه است به مسجد برود.

طبقه بندی: نماز، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 فروردین 1393 توسط سیدمحسن چاوشی
ذکر روزهای هفتهآیه قرآن تصادفی
تمامی حقوق مطالب برای نماز ارتباط بامحبوب محفوظ می باشد